Hội đồng nhân dân

Xem thêm
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở XÃ
30/05/2020
about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ QUỲNH HỘI

Xã Quỳnh Hội là vùng đất có truyền thống yêu nước và tinh thần cách mạng, phong trào cách mạng phát triển sớm từ năm 1928. Diện tích tự nhiên 7,6km2; dân số 8698 người; 2793 hộ; tổng diện tích đất tự nhiên 765,81 ha; xã về đích nông thôn mới năm 2016. Nông dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp, các ngành nghề dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi phát triển mạnh, đa đạng phong phú, kinh tế hộ giàu bền vững. Gia đình văn hóa đạt 86%